skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A model for social presence in online classrooms

Wei, Chun-Wang ; Chen, Nian-Shing ; Kinshuk, Nian-Shing

Educational Technology Research and Development, 2012, Vol.60(3), pp.529-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1042-1629 ; E-ISSN: 1556-6501 ; DOI: 10.1007/s11423-012-9234-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...