skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioaccumulation and toxicity of lead, influenced by edaphic factors: using earthworms to study the effect of Pb on ecological health

Wijayawardena, M. ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Soils and Sediments, 2017, Vol.17(4), pp.1064-1072 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1439-0108 ; E-ISSN: 1614-7480 ; DOI: 10.1007/s11368-016-1605-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...