skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the performance of heterogeneous MANETs

Hadj Sadok, Djamel ; Rodrigues, Thiago ; Amorim, Rodrigo ; Kelner, Judith

Wireless Networks, 2015, Vol.21(1), pp.139-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1022-0038 ; E-ISSN: 1572-8196 ; DOI: 10.1007/s11276-014-0777-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...