skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simultaneous Adsorption of Pb(Ii)-Cd(Ii), Pb(Ii)-Phenol, and Cd(Ii)-Phenol by Activated Carbon Cloth in Aqueous Solution

Arcibar-Orozco, Javier ; Rangel-Mendez, Jose ; Diaz-Flores, Paola

Water, Air, & Soil Pollution, 2015, Vol.226(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2197-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...