skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brazilian Palygorskite as Adsorbent for Metal Ions from Aqueous Solution—Kinetic and Equilibrium Studies

Oliveira, Andrea ; Coelho, Luiz ; Gomes, Saloana ; Costa, Israel ; Fonseca, Maria ; Sousa, Kaline ; Espínola, José ; Silva Filho, Edson

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(9), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1687-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...