skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Effectiveness of Electro-Remediation of Aged, Metal-Contaminated Sediment in Relation to Sequential Extraction of Metals

Merkx, O. ; Loch, J. ; Lima, A. ; Dijk, J. ; Kreuk, J. ; Kleingeld, P.

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(9), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1667-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...