skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mono- and Multielement Sorption of Trace Metals on Oxidic Industrial By-products

Souza Costa, Enio ; Guilherme, Luiz ; Lopes, Guilherme ; Curi, Nilton

Water, Air, & Soil Pollution, 2012, Vol.223(4), pp.1661-1670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0973-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...