skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Competitive Removal of Heavy Metals from Aqueous Solutions by Montmorillonitic and Calcareous Clays

Sdiri, Ali ; Higashi, Teruo ; Chaabouni, Rochdi ; Jamoussi, Fakher

Water, Air, & Soil Pollution, 2012, Vol.223(3), pp.1191-1204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0937-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...