skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy Metals Contamination in Century-Old Manmade Technosols of Hope Bay, Antarctic Peninsula

Braga Bueno Guerra, Marcelo ; Schaefer, Carlos ; Freitas Rosa, Paula ; Simas, Felipe ; Pereira, Thiago ; Rodrigues Pereira-Filho, Edenir

Water, Air, & Soil Pollution, 2011, Vol.222(1), pp.91-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0811-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...