skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Metals on Decolorization of Reactive Blue HERD by Comamonas sp. UVS

Jadhav, Umesh ; Dawkar, Vishal ; Kagalkar, Anuradha ; Govindwar, Sanjay

Water, Air, & Soil Pollution, 2011, Vol.216(1), pp.621-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-010-0557-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...