skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Copper and Chromium Electrodialytic Migration in CCA-Treated Timber Waste

Virkutyte, Jurate ; Velizarova, Emiliya ; Ribeiro, Alexandra ; SillanpÄÄ, Mika

Water, Air, and Soil Pollution, 2005, Vol.160(1), pp.27-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-005-3427-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...