skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Piloting the spanning tree protocol in home networks using a multi-agent system

Molinier, Lionel ; Ligocki, Mathieu ; Ghedira, Emna ; Pujolle, Guy ; Gaïti, Dominique

Telecommunication Systems, 2012, Vol.51(1), pp.15-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-010-9411-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...