skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How Will We Know It When We See It? Conceptualizing the Ethical Organization

Jurkiewicz, Carole ; Giacalone, Robert

Public Organization Review, 2016, Vol.16(3), pp.409-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-7170 ; E-ISSN: 1573-7098 ; DOI: 10.1007/s11115-015-0317-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...