skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Personality and taxonomy preferences, and the influence of category choice on the user experience for music streaming services

Ferwerda, Bruce ; Yang, Emily ; Schedl, Markus ; Tkalcic, Marko; HCI, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik ; Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik

Multimedia tools and applications, 2019, Vol. 78(14), pp. 20157-20190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.1007/s11042-019-7336-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...