skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Model-based adaptive user interface based on context and user experience evaluation

Hussain, Jamil ; Ul Hassan, Anees ; Muhammad Bilal, Hafiz ; Ali, Rahman ; Afzal, Muhammad ; Hussain, Shujaat ; Bang, Jaehun ; Banos, Oresti ; Lee, Sungyoung

Journal on Multimodal User Interfaces, 2018, Vol.12(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-018-0258-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...