skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adapting the 2015 Mother–Baby Friendly Birth Facility Guidelines for Semi-nomadic Pastoralist Communities in Laikipia and Samburu Counties of Kenya

Morgan, Alison ; Nderitu, Florence ; Kermode, Michelle

Maternal and Child Health Journal, 2019, Vol.23(7), pp.872-879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1092-7875 ; E-ISSN: 1573-6628 ; DOI: 10.1007/s10995-018-02712-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...