skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Dramatic True Story of the Frame Default

Lifschitz, Vladimir

Journal of Philosophical Logic, 2015, Vol.44(2), pp.163-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3611 ; E-ISSN: 1573-0433 ; DOI: 10.1007/s10992-014-9332-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...