skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sexual Minority-Related Victimization as a Mediator of Mental Health Disparities in Sexual Minority Youth: A Longitudinal Analysis

Burton, Chad ; Marshal, Michael ; Chisolm, Deena ; Sucato, Gina ; Friedman, Mark

Journal of Youth and Adolescence, 2013, Vol.42(3), pp.394-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-012-9901-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...