skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Family‐based promotion of mental health in children affected by HIV: a pilot randomized controlled trial

Betancourt, Theresa S. ; Ng, Lauren C. ; Kirk, Catherine M. ; Brennan, Robert T. ; Beardslee, William R. ; Stulac, Sara ; Mushashi, Christine ; Nduwimana, Estella ; Mukunzi, Sylvere ; Nyirandagijimana, Beatha ; Kalisa, Godfrey ; Rwabukwisi, Cyamatare F. ; Sezibera, Vincent

Journal of Child Psychology and Psychiatry, August 2017, Vol.58(8), pp.922-930 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9630 ; E-ISSN: 1469-7610 ; DOI: 10.1111/jcpp.12729

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...