skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pointing to Visible and Invisible Targets

Flack, Zoe ; Naylor, Martha ; Leavens, David

Journal of Nonverbal Behavior, 2018, Vol.42(2), pp.221-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-5886 ; E-ISSN: 1573-3653 ; DOI: 10.1007/s10919-017-0270-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...