skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The contribution of Public–Private Partnerships (PPPs) to improving accessibility of low-income earners to housing in southern Nigeria

Ibem, Eziyi

Journal of Housing and the Built Environment, 2011, Vol.26(2), pp.201-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-4910 ; E-ISSN: 1573-7772 ; DOI: 10.1007/s10901-011-9213-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...