skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Formulation of Al–Bi–Sn immiscible alloys versus the solidification behaviors and structures

Jia, Peng ; Li, Yue ; Hu, Xun ; Zhang, Jinyang ; Teng, Xinying ; Zhao, Degang ; Chen, Qifeng ; Zuo, Min ; Liu, Qing ; Yang, Cheng

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4384-4399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3128-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...