skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Investigation of compositionally tunable localized surface plasmon resonances (LSPRs) of a series of indium tin oxide nanocrystals prepared by one-step solvothermal synthesis

Li, Qianwen ; Lei, Shujun ; Li, Yali ; Wang, Yanan ; Zhao, Bing ; Ruan, Weidong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(4), pp.2918-2927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3050-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...