skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of microstructure on thermal stability of ultrafine-grained Cu processed by equal channel angular pressing

Liang, Ningning ; Zhao, Yonghao ; Li, Y. ; Topping, T. ; Zhu, Yuntian ; Valiev, R. ; Lavernia, E.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(18), pp.13173-13185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2548-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...