skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visible-light responsive Cr(VI) reduction by carbonyl modification Nb 3 O 7 (OH) nanoaggregates

Wang, Tianning ; Wang, Jinshu ; Wu, Junshu ; Du, Yucheng ; Li, Yongli ; Li, Hongyi ; Yang, Yilong ; Jia, Xinjian

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(17), pp.12065-12078 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2496-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...