skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Shear localization and size-dependent strength of YCd 6 quasicrystal approximant at the micrometer length scale

Song, Gyuho ; Kong, Tai ; Dusoe, Keith ; Canfield, Paul ; Lee, Seok-Woo

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(9), pp.6980-6990 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2043-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...