skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructure evolution and alloying elements distribution between the phases in powder near-β titanium alloys during thermo-mechanical processing

Ahmed, Mansur ; Gazder, Azdiar ; Savvakin, Dmytro ; Ivasishin, Orest ; Pereloma, Elena

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(19), pp.7013-7025 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6652-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...