skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Osteoblast cell response to nanoscale SiO 2 /ZrO 2 particulate-reinforced titanium composites and scaffolds by powder metallurgy

Li, Yuncang ; Han, Chao ; Zhu, Xinkun ; Wen, Cuie ; Hodgson, Peter

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(10), pp.4410-4414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6295-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...