skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

VR-based operating modes and metaphors for collaborative ergonomic design of industrial workstations

Nguyen, Huyen ; Pontonnier, Charles ; Hilt, Simon ; Duval, Thierry ; Dumont, Georges

Journal on Multimodal User Interfaces, 2017, Vol.11(1), pp.97-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0231-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...