skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lobbying (strategically appointed) bureaucrats

Sorge, Marco

Constitutional Political Economy, 2015, Vol.26(2), pp.171-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-4062 ; E-ISSN: 1572-9966 ; DOI: 10.1007/s10602-014-9178-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...