skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using Drones to Study Human Beings: Ethical and Regulatory Issues

Resnik, David ; Elliott, Kevin

Science and Engineering Ethics, 2019, Vol.25(3), pp.707-718 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-3452 ; E-ISSN: 1471-5546 ; DOI: 10.1007/s11948-018-0032-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...