skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Model-driven reverse engineering of legacy graphical user interfaces

Sánchez Ramón, Óscar ; Sánchez Cuadrado, Jesús ; García Molina, Jesús

Automated Software Engineering, 2014, Vol.21(2), pp.147-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8910 ; E-ISSN: 1573-7535 ; DOI: 10.1007/s10515-013-0130-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...