skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thallium-Belastung in dem Entwässerungssystem des Bergbaues Raibl (Ostalpen, Italien) ; Contaminación con talio en el sistema de drenaje en la mina Raibl (Alpes del Este, Italia) ; 莱贝(Raibl)铅锌矿矿山废水及附近河流中的铊污染(东阿尔卑斯山,意大利)
Thallium Contamination in the Raibl Mine Site Stream Drainage System (Eastern Alps, Italy)

Petrini, Riccardo ; Cidu, Rosa ; Slejko, Francesca

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.55-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0346-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...