skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bewertung von Metalllasten in einem sauerwassergeprägten Einzugsgebiet ; Relevamiento de la carga metálica de un drenaje ácido de minas ; 铜矿尾库矿附近水生苔藓植物的砷(As)、铜(Cu)累积效应
Assessment of Metals Loading in an Acid Mine Drainage Watershed

Pak, Gijung ; Jung, Minjae ; Kim, Hwansuk ; Mallari, Kristine ; Chung, Gunhui ; Kim, Sungpyo ; Kim, Young ; Oa, Seongwook ; Yoon, Jaeyoung

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.44-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0336-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...