skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Research Progress in Preparation and Mechanical Properties of Nanoporous Metals

LI Yuanwei ; Zhang Meng ; Wang Xiaojian ; LI Wei

Journal of Aeronautical Materials, 01 October 2018, Vol.38(5), pp.10-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-5053 ; E-ISSN: 1005-5053 ; DOI: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000049

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...