skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The clinical value of magnetic resonance defecography in males with obstructed defecation syndrome

Piloni, V. ; Bergamasco, M. ; Melara, G. ; Garavello, P.

Techniques in Coloproctology, 2018, Vol.22(3), pp.179-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1123-6337 ; E-ISSN: 1128-045X ; DOI: 10.1007/s10151-018-1759-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...