skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Importance of status quo when lobbying a coalition government

Aytimur, R.

Economics of Governance, 2014, Vol.15(3), pp.203-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-6104 ; E-ISSN: 1435-8131 ; DOI: 10.1007/s10101-014-0142-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...