skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparison of different Brazilian citrus by-products as source of natural antioxidants

Barbosa, Paula ; Ruviaro, Amanda ; Macedo, Gabriela

Food Science and Biotechnology, 2018, Vol.27(5), pp.1301-1309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-7708 ; E-ISSN: 2092-6456 ; DOI: 10.1007/s10068-018-0383-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...