skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Deficits in motor abilities and developmental fractionation of imitation performance in high-functioning autism spectrum disorders

Biscaldi, Monica ; Rauh, Reinhold ; Irion, Lisa ; Jung, Nikolai ; Mall, Volker ; Fleischhaker, Christian ; Klein, Christoph

European Child & Adolescent Psychiatry, 2014, Vol.23(7), pp.599-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-8827 ; E-ISSN: 1435-165X ; DOI: 10.1007/s00787-013-0475-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...