skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Continuous transversus abdominis plane block catheter analgesia for postoperative pain control in renal transplant

Farag, Ehab ; Guirguis, Maged ; Helou, Mada ; Dalton, Jarrod ; Ngo, Fallon ; Ghobrial, Michael ; O’Hara, Jerome ; Seif, John ; Krishnamurthi, Venkatesh ; Goldfarb, David

Journal of Anesthesia, 2015, Vol.29(1), pp.4-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0913-8668 ; E-ISSN: 1438-8359 ; DOI: 10.1007/s00540-014-1855-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...