skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterizing the learning curve of the VBLaST-PT © (Virtual Basic Laparoscopic Skill Trainer)

Zhang, Likun ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Arikatla, Venkata ; Ahn, Woojin ; Grosdemouge, Cristol ; Rideout, Jesse ; Epstein, Scott ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven ; Jones, Daniel ; Cao, Caroline

Surgical Endoscopy, 2013, Vol.27(10), pp.3603-3615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-013-2932-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...