skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Novel method for determination of phenol degradation kinetics

Lee, Soonjae ; Kim, Dong-Ju ; Choi, Jae-Woo

Bioprocess and Biosystems Engineering, 2013, Vol.36(12), pp.1939-1945 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-7591 ; E-ISSN: 1615-7605 ; DOI: 10.1007/s00449-013-0970-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...