skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new least-squares approximation of affine mappings for sweep algorithms

Roca, Xevi ; Sarrate, Josep ; Huerta, Antonio

Engineering with Computers, 2010, Vol.26(3), pp.327-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-0667 ; E-ISSN: 1435-5663 ; DOI: 10.1007/s00366-009-0161-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...