skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Monitoring the inception of sediment transport by image processing techniques

Pilotti, M. ; Menduni, G. ; Castelli, E.

Experiments in Fluids, 1997, Vol.23(3), pp.202-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0723-4864 ; E-ISSN: 1432-1114 ; DOI: 10.1007/s003480050103

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...