skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phase relations in silicon and germanium nitrides up to 98 GPa and 2400°C

Nishiyama, Norimasa ; Langer, Julia ; Sakai, Takeshi ; Kojima, Yohei ; Holzheid, Astrid ; Gaida, Nico A. ; Kulik, Eleonora ; Hirao, Naohisa ; Kawaguchi, Saori I. ; Irifune, Tetsuo ; Ohishi, Yasuo

Journal of the American Ceramic Society, April 2019, Vol.102(4), pp.2195-2202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7820 ; E-ISSN: 1551-2916 ; DOI: 10.1111/jace.16063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...