skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving decision making in fault detection and isolation using model validity

Gentil, S ; Lesecq, S ; Barraud, A

Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2009, Vol.22(4), pp.534-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976 ; E-ISSN: 1873-6769 ; DOI: 10.1016/j.engappai.2008.12.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...