skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Released polysaccharides (RPS) from Cyanothece sp. CCY 0110 as biosorbent for heavy metals bioremediation: interactions between metals and RPS binding sites

Mota, Rita ; Rossi, Federico ; Andrenelli, Luisa ; Pereira, Sara ; Philippis, Roberto ; Tamagnini, Paula

Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, Vol.100(17), pp.7765-7775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7602-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...