skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differential roles of nitric oxide synthase isozymes in cardiotoxicity and mortality following chronic doxorubicin treatment in mice

Deng, Shiwei ; Kruger, Anke ; Schmidt, Albrecht ; Metzger, Annegret ; Yan, Tiandong ; Gödtel-Armbrust, Ute ; Hasenfuss, Gerd ; Brunner, Friedrich ; Wojnowski, Leszek

Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2009, Vol.380(1), pp.25-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-1298 ; E-ISSN: 1432-1912 ; DOI: 10.1007/s00210-009-0407-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...