skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Common agency lobbying over coalitions and policy

Baron, David ; Hirsch, Alexander

Economic Theory, 2012, Vol.49(3), pp.639-681 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-2259 ; E-ISSN: 1432-0479 ; DOI: 10.1007/s00199-011-0628-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...