skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Requirements change in complex technical systems: an empirical study of root causes

Fernandes, João ; Henriques, Elsa ; Silva, Arlindo ; Moss, Michael

Research in Engineering Design, 2015, Vol.26(1), pp.37-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-9839 ; E-ISSN: 1435-6066 ; DOI: 10.1007/s00163-014-0183-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...